Priser

Her finner du total oversikt over våre priser. Har du spørsmål rundt våre priser,
eller lurer på om du får fri rettshjelp så ta kontakt.
Med forbehold om endring i priser

Salærberegning – vanlig timepris

Våre timepriser er fra kr 1.200,- eks. mva / kr 1.500,- inkl. mva til kr 2.300 eks. mva / kr. 2.875 inkl. mva.

Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er p.t. kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som levere sammen med felles økonomi. Formuegrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-

Dersom du har inntekt på over kr 100.000,-  må du betale en egenandel på p.t. kr 1.020,- ved fritt rettsråd, dvs utenrettslig bistand. Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25% av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger egenandelen, p.t. kr 8.160,-

I enkelte sakstyper som saker om omsorgsovertagelse av barn, dvs barnevernsaker, og voldsofferets erstatningssak mot gjerningsmannen, kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt.

Ta kontakt med oss om du lurer på om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpforsikring

Din forsikring vil ofte inneholde en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er part i en tvist.
Egenandelene er hos de fleste forsikringsselskapene for tiden kr 4.000,- (grunnandel) med tillegg av 20% av det overskytende beløpet.

Dekningen har flere begrensninger som kan variere i innhold fra selskap til selskap. Blant annet dekkes ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv (f.eks. oppsigelses- og avskjedssaker), separasjon og skilsmisse , barnefordeling, tvangsfullbyrdelse og konkurs.

Andre saker hvor det offentlige betaler advokatregningen

I straffesaker kan du ha krav på å få oppnevnt forsvarer, og som fornærmet/offer i straffesak kan du ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat.

Dersom du vinner frem med en klagesak på et forvaltningsvedtak (f.eks. byggesak eller trygdevedtak) har du i utgangspunktet krav på at det offentlige betaler advokatregningen din.

Oppdrag med fast pris

Dersom du ønsker fullstending oversikt over kostnadsrammen på saken, kan vi tilby fastpris i følgende saker, dvs pris uavhengig av tidsforbruk.
Alle priser under er oppgitt inklusiv merverdiavgift.
Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg til overnevnte.

Beskrivelse Pris 
Utarbeidelse av ektepakt kr 4.000
Utarbeidelse av enkelt testament kr 4.000
Utarbeidelse av ordinær samboersamtale kr 4.500
Ordinær samboeravtale og testament kr 7.000
Ektepakt og testament kr 7.000
Utarbeidelse av leiekontrakt for bolig kr 4.000
Utarbeidelse av ordinær kjøpekontrakt og hjemmelsdokumenter fast eiendom kr 6.000
Utsendelse av gjeldsbrev kr 3.000
Stiftelse av aksjeselskap med kontakt innbetaling kr 6.000
Oppgjørsoppdrag, dokumenter, oppgjør og overskjøting kr 15.000